فرآیند تولید بیس فنل ـ آ

فرآیند تولید بیس فنل ـ آ طی دو مرحله انجام می گیرد : در مرحله اول استن و فنل با نسبت مشخص وارد یک مجموعه راکتور شده و در حضور یک رزین تبادل کاتیونی با ساختمانی مانند ژل و با خلل و خرج بسیار ریز ، واکنش تراکمی تا مرحله ای مشخص پیشرفت می کند و جهت تکمیل به راکتورهای مرحله دوم هدایت می شود . سپس مخلوط حاصل از این بخش به قسمت تبلور وارد شده تا بلورها متبلور شود. برای بالا بردن درجه خلوص بلورها و تشکیل بلورهای بزرگتر ، یک مرحله تبلور مجدد برای بلورهای جداسازی شده در نظر گرفته شده است و در نهایت محصول در سیلوهایی انبار می شود . دراین فرآیند واحدهای باز یافت فنل و استن جهت استفاده مجدد از این دو ماده اولیه نیزدر نظر گرفته شده است

.

/ 1 نظر / 62 بازدید