ضروریترین مکالمات روزمره ی زبان آلمانی

ضروریترین مکالمات روزمره ی زبان آلمانی

آیا انگلیسی صحبت می کنید؟........ شپرِشِن زی اِنگلیش ? Sprechen Sie Englisch

من آلمانی صحبت نمیکنم........ ایش شپرِشه کاین دُویچ Ich Spreche Kein Deutsch

اسم شما چیست؟ ......وی هایسِن زی ? Wie heissen Sie

اسم شما چیست؟ .....واس ایست ایر نامه ? Was ist Ihr Name

نام من امره است....... ایش هایسه امره Ich heisse Emre.

لطفا یک دقیقه صبر کنید..... بیته وارتن زی آینِن مُمِنت Bitte warten Sie einen Moment

هر چی میگم عمل کنید......... تون زی واس ایش اینِن زاگه . Tun Sie was ich Ihnen sage

من نمی دانم...... ایش وایس اِس نیشت . Ich weiss es nicht

اینکار را نکنید........ تون زی داس نیشت Tun Sie das nicht

چه چیزی می خواهید؟......... واس وُلِن زی ?Was wollen Sie

نشان بدهید...... تسایگِن زی ! Zeigen Sie

کجا میشه آب پیدا کرد؟........ وُ فیندِت مان واسِر ?Wo findet man Wasser 

آیا شما حاضر هستید؟..... زیند زی فرتیگ ? Sind Sie fertig

من حاضر هستم...... ایش بین بِقایت Ich bin bereit

تو کی هستی؟........ وِر بیست دوو ? Wer bist du

اسم تو چیست؟......... وی هایست دوو؟ ? Wie heisst du

چکار می کنی؟...... واس ماخست دوو؟ ?Was machst du

چرا؟....... واقوم ? Warum

لطفا قدری آهسته تر صحبت کنید.......... بیته شپرِشِن زی لانگزامر Bitte sprechen Sie langsamer.

بعدا........ شپِتِر Später

بیایید اینجا...... کُمِن زی هیِر ! Kommen Sie hier

بگویید!....... زاگن زی ! Sagen Sie

چه می گویید؟......... واس زاگن زی ? Was sagen Sie

این چه هست؟..... واس ایست داس ? Was ist das

دنبال من بیایید.......... فُلگِن زی میر ( آ ) Folgen Sie mir

در را باز کنید..... اُفنِن زی دی توور ( آ ) ! Öfnnen Sie die Tür

سیگار کشیدن ممنوع...... قاوخِن فِبُتِن Rauchen Verboten

عجله کنید...... بآیلِن زی زیش ! Beeilen Sie sich

به کجا می روید................ وُهین گِهِن زی ? Wohin gehen Sie

من باید بروم............. ایش موس گهن Ich muss gehen

من وقت ندارم.......... ایش هابه کاینه تسایت Ich habe keine Zeit

نزدیک تر بیایید........... کُمِن زی نِهِر ! Kommen Sie näher

به چه فکر می کنی؟.......... وُقان دِنکِن زی ? Woran denken Sie

چه باید بکنم؟...... واس زُل ایش ماخِن Was soll ich machen

کجا کار می کنید؟.......... وُ آبایتِن زی ? Wo arbeiten Sie
/ 3 نظر / 788 بازدید
شبو

[لبخند] sehr interessant! ich warte auf die nechste Lektion

شبو

nächste منظورم بود ! [خجالت]

نرگس

danke yas